กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

บรรณาธิการ

อาจารย์พรกนก  ศรีงาม

 

กองบรรณาธิการ จากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ                                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี                             มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร   มหาสินไพศาล                 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี                                     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.สุไม  บิลไบ                                                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์         กุณฑลบุตร                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์               โพธิ์พฤกษานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์            ศาลาทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์               ไต่วัลย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล         นาคทัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย                วงศ์กำแหงหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภันรัชสา                 จารุจินดา 

อาจารย์ ดร.มณฑรัตน์                          รุ่งเรืองธรรม                      

อาจารย์ ดร.วรดานันท์                          เหมนิธิ                    

อาจารย์ระวิวรรณ                                  ธรณี

อาจารย์เบ็ญจมาศ                                สังข์นุช

นางสาวเจนจิรา                                    บ.ป.สูงเนิน            

นางสาวพัชรนันท์                                 ยังวรวิเชียร

นางสาวหญิง                                        มัทนัง