ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6645 โทรสาร 0 2665 3860
E-mail: j_socialscience@rmutp.ac.th

สามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutphuso/index