แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

October 28th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้แบบ (APA) และปรับการเขียนอ้างอิงเป็นให้ภาษาอังกฤษทั้งหมด  สำหรับผู้เขียนที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ  เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560  เป็นต้นไป  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559)

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.