ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้าปก

บทบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ

สารบัญ

บทความวิจัย

           สุธีรา อัมพาผล  และ ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง

          ธีระพงษ์  โพนพันธ์  และ สุรศักดิ์  ชะมารัมย์

         ปวีณา  แซ่ตั้ง  และ บัญชา  วงศ์เลิศคุณากร

          ทรงสิริ  วิชิรานนท์

          กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และ  นุจรี บุรีรัตน์

บทความวิชาการ

           กรธวัฒน์  สกลคฤหเดช