ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้าปก

บทบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ

สารบัญ

บทความวิจัย :

แนวทางจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL) สำหรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู อรจิรา  ธรรมไชยางกูร  ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง  และ สุภาวดี  พุ่มไสว

อนุรักษ์และสืบทอดภาษาถิ่น : ภาษาลาวครั่ง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

จิตกวี  กระจ่างเมฆ

ตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล

ฉันทนา   ปาปัดถา

การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

บุญยิ่ง   พรมจารีย์

พุทธศาสนาในอาเซียน: กรณีศึกษาพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

ชฎาพร  จีนชาวนา

บทความวิชาการ :

ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร

ฐานิตา  ฆ้องฤกษ์

การค้าปลีกช่องทางไร้รอยต่อเพื่อผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0

อัศน์อุไร  เตชะสวัสดิ์

ยกระดับ CSV :การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม

นิภา  วิริยะพิพัฒน์