ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ

สารบัญ

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุนารี  จุลพันธ์  อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล  วุฒิชัย  เหมาะใจ  ภูเบท  อินทขันตี  และรุ่งอรุณ  พรเจริญ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ธัมนูญ  อุ่นศิริ  สุนันทา  แก้วสุข  และ  กริช  ภัทรภาคิน

การรับรู้ประสิทธิผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความไว้วางใจคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สายสวาท  แสงเมา  และ เสนีย์  พวงยาณี

วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้

กุศล  ชุมมุง  วิไล  ตั้งจิตสมคิด  และ  สุรศักดิ์  หลาบมาลา

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในพื้นที่สำนักงานเขตยานนาวา

ทิพย์สุดา  เนินทราย  วิไล  ตั้งจิตสมคิด  และ  สุรศักดิ์  หลาบมาลา

ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านของชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พจนีย์  บุญนา  ทรงสิริ  วิชิรานนท์  และ เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ

ความต้องการจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทรงสิริ  วิชิรานนท์  อรุณี  อรุณเรือง นิตินันท์  ศรีสุวรรรณ  และ สุนันทา  ชูตินันท์

การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลตำรวจ

วีณา  วิจัยธรรมฤทธิ์  และ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ