ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554

October 5th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554)

            ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554  โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ TCI () ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2554 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์