ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

August 15th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2561 มีค่าเท่ากับ 0.078 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่า Thai-Journal Impact Factors ได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ ๕๐๐ บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความ  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๑ ๗๘๗ ๑๑๔๔ หรือ       ๐๘๑ ๗๘๗ ๒๐๒๐

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ ๒ ฉบับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนดการเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๐ และส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ http://bit.ly/2LTlY5m