วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559

December 16th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น โดยพิจารณาจากวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo ตัวอย่างไฟล์บทความ ทั้งนี้ โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  เป็นวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ในครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 47 รายการ  ตัวอย่างไฟล์ รูปแบบบทความ ที่ผ่านการตรวจสอบรูปแบบ

ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

November 7th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ กำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน- กุมภาพันธ์  โดยเปิดรับบทความด้านบริหารธุรกิจ  การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและ การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://management.ac.th กำหนดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2560

แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

October 28th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้แบบ (APA) และปรับการเขียนอ้างอิงเป็นให้ภาษาอังกฤษทั้งหมด  สำหรับผู้เขียนที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ  เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560  เป็นต้นไป  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559)    

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

October 17th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ)

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยเปิดรับบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ การเงิน กรตลาดการบัญชี อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ รัฐศาสตร์ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๙๕ ๗๑๖๑ หรือ E-mail : rc_bsu@hotmail.com

แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

September 13th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI)  ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มสำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว  สำหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการเลื่อนจากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารกลุ่มที่ 1  และการรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html