วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (แผ่นพับ)

January 14th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (แผ่นพับ))

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และได้รับการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการภายในประเทศ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

December 4th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ)

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

November 5th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมใจแต่งกายชุดขาว – ดำ มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 – 23 พฤศจิกายน 2556

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

May 15th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือผู้เข้าชมเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ทุกท่านร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้ และร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะนำไปปรับปรุง  และพัฒนา เว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไป แบบประเมิน

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.

March 6th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.)

รายชื่อวารสารที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑของ สกว.