การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

November 6th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI))

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)   เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนมีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารภายในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ เข้ากับฐานข้อมูล ACI ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้บีชขาว จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

July 17th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ TCI ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (8th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals)

June 11th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (8th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals))

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 เพื่อหาแนวทางการจัดทำวารสารที่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพ วารสารไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ราชปรารภ กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

March 26th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ไพศาล การถาง  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของ สวพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครและการส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสาร Journal of Applied Science Research (SJAR)  เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (แผ่นพับ)

January 14th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (แผ่นพับ))

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และได้รับการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการภายในประเทศ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี