มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

March 26th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ไพศาล การถาง  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของ สวพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครและการส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสาร Journal of Applied Science Research (SJAR)  เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (แผ่นพับ)

January 14th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (แผ่นพับ))

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และได้รับการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการภายในประเทศ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

December 4th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ)

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

November 5th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมใจแต่งกายชุดขาว – ดำ มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 – 23 พฤศจิกายน 2556

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

May 15th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือผู้เข้าชมเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ทุกท่านร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้ และร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะนำไปปรับปรุง  และพัฒนา เว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไป แบบประเมิน