วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.

March 6th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.)

รายชื่อวารสารที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑของ สกว.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

December 17th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)