ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กันยายน 2551

ปกวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กันยายน 2551

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ (Peer review) 

บทความพิเศษ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีคืนคนดีสู่สังคม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ