ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กันยายน 2552

ปกวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กันยายน 2552

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ (Peer review)  

บทความพิเศษ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการบริการวิชาการ : การผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ

 

บทความวิจัย

บทความวิชาการ