ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน 2558

หน้าปก  ปี 9 ฉบับ 2 กันยายน 2558

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (peer review)

บทความวิจัย :

          นภัทร  วัจนเทพินทร์, ไชยยันต์  บุญมี

          กิตติมา  วานิชกูล, สมิง จำปาศรี,  จิราพร  กุลคำ,  พิรุณ  จันทร์เทวี, ยุพาวรรณ  ประเสริฐโชค

          เวสารัช  สุนทรชัยบรูณ์,  ธัญวิทย์ พลายงาม,  รัชพล  พะวงศ์รัตน์

          สุบัณฑิต  นิ่มรัตน์, ณัฐกานต์  ซื่อจำนงกิจการ, กิตติธัช  สุพรรณพันธุ์, วีรพงศ์  วุฒิพันธุ์ชัย

          สราวุธ เปรุนาวิน, กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล, กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ

          พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์, ระจิตรา  ศุภดิลกลักษณ์, อนงค์  ไต่วัลย์, วัชราภรณ์   ชัยวรรณ

          วรพจน์  มีถม,  เชิญขวัญ  รุจทินกฤต

         เศรษฐพงศ์  อัปมะเย

          ราชันย์  อำพันทอง

          วไลภรณ์  สุทธา, วิกร  ตัณฑวุฑโฒ

          วรางคณา  กีรติวิบูลย์

          รุ่งอรุณ  พรเจริญ

          กันต์  อินทุวงศ์

          ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์, ศิราภรณ์  ชวเลขยางกูร, พรรณี  วิศิษฏ์วงศกร

           จิราภรณ์  หมอยาดี

บทความวิชาการ :

          สามารถ   ใจเตี้ย