ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

October 17th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยเปิดรับบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ การเงิน กรตลาดการบัญชี อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ รัฐศาสตร์ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๙๕ ๗๑๖๑ หรือ E-mail : rc_bsu@hotmail.com

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.