ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

May 11th, 2021 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารเชิงวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้าน ศึกษาศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ ไทยศึกษา วรรณคดี สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและบริหารธุรกิจ” ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutphuso

ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม Scopus University Consortium ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

May 1st, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม Scopus University Consortium ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เจ้าหน้าที่ดูแลงานวารสารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุม Tentative Agenda for Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการจัดตั้ง University Consortium   เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร และมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2560 และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา …
Read more

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

April 21st, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอยกเลิกรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาบทความ ที่เป็นลำดับหมายเลข [ 1], [ 2], [3] ของปีที่ 1 ฉบับ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 ปีที่ 1 ฉบับ 2 ก.ค.-ธ.ค.2560  หากผู้เขียนที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิง  (APA style)  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 2 ฉบับที่  1  ม.ค.-มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

February 10th, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช)

ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช กำหนด ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน)   และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ stjoe@stou.ac.th

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

February 7th, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.kru.ac.th/journal/