ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้าปก

บทบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ

สารบัญ

บทความวิจัย :

บทความวิชาการ :