ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

May 17th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2559 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ กำหนดจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ทั้งนี้สามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าฐาน TCI ประจำปี พ.ศ.2559

May 4th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าฐาน TCI ประจำปี พ.ศ.2559)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI)  ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  คลิกที่นี้ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2559/News.html

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559

April 18th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559)

ด้วยสำนักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี ๒๕๕๙ (NBTC Annual Review 2016) โดยส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary

April 18th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary)

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th/

แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

April 5th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0 2665 3777 ต่อ 6645