ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559

หน้าปก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559

รายชื่อกองบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

บทบรรณาธิการ

สารบัญบทความ

บทความวิจัย

Classification of White Rice Seeds by Image Processing

สุชาติ  แย้มเม่น  ณรงค์ฤทธิ์  พิมพ์คำวงศ์  และ โชคชรัตน์  ฤทธิ์เย็น

Enhanced Performance of Split-Type Air Conditioner by using Cool air of Ventilation Fan 

นิกร  เนื่องอุตม์  ปิยากร  จันทะนะ  สมนึก  เครือสอน และ ณรงค์ฤทธิ์  พิมพ์คำวงศ์

Microbiological Hazard and Critical Control Points of the School Lunch Production: Khao kluk ka pi

อำพร  แจ่มผล  อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ  วราภา  มหากาญจนกุล  และ ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ

Forecasting the Export Quantity of Frozen and Chilled Chicken

วรางคณา  กีรติวิบูลย์

Prediction of Heat Transfer Rate under Transient Condition in Heat Pipe Heat Exchanger using Three-Dimensional Model

สุพัตรา  บุไธสง  สัมพันธ์  ฤทธิเดช  ธีรพัฒน์  ชมพูคำ  มนตรี ทองมูล และ Yulong Ding

Effect of Mixed Plant Growth Regulators on Hexachlorocyclohexane Phytotoxicity to Waxy Corn

วราภรณ์  ฉุยฉาย  และ มาลียา  เครือตราชู

Effect of Drying Temperatures on Charcoal Briquettes Drying using a Combined Solar Energy and Far-Infrared Radiation Dryer, and a Far-Infrared Radiation Dryer

พีรพัฒน์  คงภูผา  อุดมศักดิ์  ตาเปี้ย  และ ภูมิใจ  สอาดโฉม

Influences of Rotation Speed Mechanical Properties of Dissimilar Joint between SSM7075 with SSM356 by Friction Welding

ชัยยุทธ  มีงาม  ศุภชัย  ชัยณรงค์ และ ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี

Using a Rubber Sheet instead of the Sulfur-capping in the Compressive Strength of Concrete Testing

สาโรจน์  ดำรงศีล

The Competency Model of Production Engineer in The Automotive Industry: The Data is Collected from Amata City Rayong

ไพฑูรย์  วชิรวงศ์ภิญโญ  และ นลิน  เพียรทอง

Power Quality Assessment of Distribution System in the Industry Area

เอกวัฒน์  ทองเปลว และ นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ

Development and Evaluation of Low-Cost Eye Tracking Performance

วีรวรรณ  จันทนะทรัพย์ และ พยุง  มีสัจ

Six Sigma Quality Information Models for Disease Monitor Prevention and Control for the Department of Disease Control Ministry

รวิพร  บุศยศิริ  วจี  ชูกิตติกุล  ทัดทอง  พราหมณี  และ จารึก  ชูกิตติกุล

Utilization of Palmyra Palm (Borassus flabellifer L.) of Phetchaburi Community in Bread Making

จุฑามาศ  พีรพัชระ และ วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์

บทความวิชาการ

Bicomponent Fiber : Types, Processing and Applications

นที  ศรีสวัสดิ์

Longford’s Estimation of Effect Size and Application

วิโรจน์  มงคลเทพ