ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

หน้าปก ปีที่ 11 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

สารบัญบทความ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่อิสระกัน

วรางคณา  เรียนสุทธิ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดผง

อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ

เทคนิคการจัดเรียงสายป้อนและการกำหนดตำแหน่งตัวเก็บประจุในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้ค่าดัชนีโหลดสมดุลต่ำสุด

นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ  และ สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์

การพัฒนาแบบจำลองสำหรับคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำมูล

รติพร  จันทร์กลั่น  เกตุกาญจน์  ไชยขันธุ์ กิตติศักดิ์  เกิดประสพ และ นิตยา  เกิดประสพ

ผลของการใช้เปลือกทุเรียนผงทดแทนแป้งข้าวสาลีต่อคุณภาพของแป้งทาร์ต

เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์  และ จักราวุธ  ภู่เสม

การดูดซับทางชีวภาพสีย้อมโรดามีน บีด้วยรากผักตบชวาดัดแปร

สุดารัตน์  สมบัติศรี  ฉัตรพร พุทธิชน ศิริรัตน์  เนินกลาง  สิรีรัตน์  ลิศนันท์  และ กรกนก  บุญเสริม

สมบัติบางประการทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสของปลาส้มฟัก

น้อมจิตต์  สุธีบุตร  ชญาภัทร์  กี่อาริโย  จิตาพร  ศรียี่ทอง  ธนภพ โสตรโยม และ นพพร สกุลยืนยงสุข

การเตรียม การตรวจสอบคุณลักษณะ และศึกษาการปลดปล่อยยาปฏิชีวนะด้วยจีโอโพลิเมอร์

สิรีรัตน์  ลิศนันท์  ณัฏฐ์คณิน  ศุภเมธานนท์  กรกนก  บุญเสริม  สุดารัตน์ สมบัติศรี ธนาพร  บัวศรี  และ ตรีสุคนธ์  ตั้งสุณาวรรณ

A Study of Sawdust-Produced Fiberboards Using Lac as Binder for Furniture Industry

นงนุช  กลิ่นพิกุล

ระบบจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโพรโทคอลเรเดียส

ดอน  วิภา  และ ชัชวิน  นามมั่น

ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนกับไทรทรอนเอ็กซ์-100 หรือทวีน 80 ต่อการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของบานเย็นและกระเจี๊ยบเขียว

ขนิษฐา สมตระกูล  และ วราภรณ์  ฉุยฉาย

การวิเคราะห์หาปริมาณคลอร์ไพรีฟอสและโลหะหนักที่เป็นพิษบางชนิดในตัวอย่างผักจากแม่น้ำเลย

นภัสสร  วงเปรียว ฐิตินันท์  ธรรมโสม นิรมล  ศรีชนะ และ สุวัชชัย  มิสุนา

กระบวนการผลิตผักแกะสลักบรรจุในภาชนะปิดสนิท

จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ ชมภูนุช เผื่อนพิภพ นิธิยา รัตนาปนนท์ ศันสนีย์  ทิมทอง สุกัญญา  จันทกุล และ พุดกรอง พันธ์อุโมงค์

ผลกระทบของตัวแปรในกระบวนการดัดขึ้นรูปแบบอิสระที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดีดตัวกลับของโลหะแผ่นอลูมิเนียมผสม AA6016

ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ

การใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยนางรมบดในผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสาน

ทวิช กล้าแท้

บทความวิชาการ  

การลดสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ขับหลอดแอลอีดี

พีรวัจน์  มีสุข  และ อิสราพงษ์  พูลพราหมณ์