ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

หน้าปก ปีที่ 12 ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

สารบัญบทความ

บทความวิจัย :

The Effectiveness Investigation of Evaporative Cooling Using Radiator for Pre-Cooling System

Srithorn Aupakham and Surasit Thiangchanta

ความเป็นพิษร่วมของเอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกแอซิดและสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ต่อแหนเป็ดใหญ่และแหนเป็ดเล็ก

ขนิษฐา  สมตระกูล และ วราภรณ์  ฉุยฉาย

การผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ำเงาะและการเหลือรอดของแบคทีเรียแลคติก

อุราภรณ์  เรืองวัชรินทร์  กฤตภาส  จินาภาค และ ศิริพร ทวีโรจนการ

การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่องด้วยเทคนิคการแผ่รังสีความร้อนในแนวรัศมี

ณัฐพล  แซ่ลิ้ม  เทวรัตน์  ตรีอำนรรค และ กระวี  ตรีอำนรรค

Fuel Consumption Monitoring System Using Control Signal and Characteristic Correlations of Fuel Injector

Niti  Kammuang-lue and Jirawat Boonjun

การประเมินชั้นดินและค่ากำลังรับแรงแบกทานที่ยอมให้ด้วยการทดสอบการเจาะสำรวจแบบหยั่งเบา

ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิสและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก

หนูเดือน  สาระบุตร  กรรณิการ์  ห้วยแสน และ พนอจิต นิติสุข

การศึกษาเชิงทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ท่อความร้อนแบบแบน

อนุรัตน์  เทวตา และ ยุธนา  ศรีอุดม

Experimental Investigation of a Thermosyphon Economizer to Recover Waste Heat in the Electronics Industry

Pracha  Yeunyongkul Somkiat  Wongpanich  and Passwat  Watcharadumrongsak

Application of Kansei Engineering and DEMATEL to Prioritize Service Quality for Public Hospital in Thailand

Chaiwat  Kittidecha  and Suchada Kittidacha

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าระหว่างหม้อแปลงแกนอากาศและหม้อแปลงแกนเหล็กของวงจรขยายกำลังคลาสอี

มุหัมมัด  มั่นศรัทธา และ รชต  เรืองกาญจน์

การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีอย่างเหมาะสมสำหรับระบบควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านกับการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขในการเฝ้าติดตามอินพุตและการคุมค่าโหลดด้วยการค้นหาแบบนกกาเหว่า

ดนุพล  คำปัญญา

การใช้ประโยชน์จากน้ำแช่เมล็ดถั่วดำแห้งในกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ

กาญจนา  ลือพงษ์  ไพรัตน์  ปุญญาเจริญนนท์  วนิดา เสียภัย  และ ปรมัตถ์  พัฒนะสาร

ศึกษาหาเปอร์เซ็นต์การหดตัวของพลาสติก อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน โดยยึดตามมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method

ประสงค์  ก้านแก้ว

การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน แร่ธาตุและวิตามินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเลย

นภัสสร  วงเปรียว

ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อท่อความร้อนที่ติดตั้งวัสดุพรุนชนิดตาข่าย

สถิตพงศ์  เสงี่ยมศักดิ์  สุพัตรา  บุไธสง และ สัมพันธ์  ฤทธิเดช