วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559

December 16th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น โดยพิจารณาจากวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo ตัวอย่างไฟล์บทความ ทั้งนี้ โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  เป็นวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ในครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 47 รายการ 

ตัวอย่างไฟล์ รูปแบบบทความ ที่ผ่านการตรวจสอบรูปแบบ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.