สาขานวัตกรรมการศึกษา

(ปก) สาขานวัตกรรมการศึกษา

Special-Innovation Studies-Peer-Review

1. การใช้กิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา ในรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุรธร จีนา, วิภาดา ญาณสาร

2. การใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ศศิธร ชูแก้ว, สุทธิศักดิ์ สุขสำราญ, ประจักรชัย รอดแจ่ม, ณัฏฐภัทร ทิพยอมร

3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning : PBL) วิชาการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อัจฉรา ธนีเพียร, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบสาธิต เรื่องหนังสือราชการประเภทต่างๆ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

เพ็ญพร ใจเย็น, ธันว์รัชต์ สินธนะกุล

5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือ แบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ณัฐนภัส ยอดศรี, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

6. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบการประลองเสมือน โดยใช้ Multisim 11.0 วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประดิพัทธ์ เงินแจ่ม, จรัญ แสนราช

7. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต

จิรวรรณ ขวัญนาค, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

8. การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

วชิรพรรณ ทองวิจิตร, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

9. การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลของผู้ขอมีตำแหน่งทางลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ศิริวรรณ ลาภสมิทธิ์, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

10. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ปรีชา เสงี่ยมวิบูล, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, เสวียน เปรมประสิทธิ์

11. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (m-Learning) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

กนกวรรณ กันชนะ, ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล, สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์

12. การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปริญญา อินทรา, วิหาร ดีปัญญา

13. การวิเคราะห์ความต้องการและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับอุดมศึกษา

กิจจา ไชยทนุ, ปานเพชร ชินินทร, ธานินทร์ สุเชียง

14. การศึกษาเงื่อนไขและกระบวนการเรียนรู้ภูมิคุ้มกันทางสังคมในโรงเรียน

ศุภวดี บุญญวงศ์ , มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

15. การศึกษาประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ธานินทร์ ปัจจุโส, จารุวรรณ เม่งก่วง, ตรึงตา แหลมสมุทร

16. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้คำสั่งสร้างภาพ 2 มิติ

จักรภพ โตนันทวณิช, วิหาร ดีปัญญา

17. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร

เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์

18. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์สำหรับชาวต่างชาติ

วีนา สงวนพงษ์, ทรงสิริ วิชิรานนท์

19. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่

พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์, พีระ จูน้อยสุวรรณ