สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

(ปก) สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Special-Energy and Environment-Peer-Review

1. การจัดการทรัพยากรโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า: กรณีศึกษาเครื่องกลั่นน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นฤมล กูลศิริศรีตระกูล, สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล, ปาจรีย์ ชูประยูร, สินเดิม ดีโต, เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์

2. การใช้ประโยชน์กากตะกอนน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าแทนการใช้ปูนซีเมนต์

กรองแก้ว ทิพยศักดิ์, ชนกนันท์ บุญรอด, สุนิสา ทิวาพัฒน์, อารดา อัศวานันท์

3. การใช้ประโยชน์ขี้เลื่อยไม้ไผ่เหลือทิ้งจากการทำตะเกียบมาผลิตเป็นวัสดุเพาะเห็ด

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, ปริญญา ไกรวุฒินันท์

4. การพัฒนากระบวนการผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์จากมูลโคเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากขยะเศษอาหาร

นพดล โพชกำเหนิด, สมพงศ์ โอทอง

5. การวิเคราะห์ความไวทางด้านประสิทธิภาพของระบบทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ

ดุจฤดี ยุวนานนท์, นริส ประทินทอง, พิชัย นามประกาย

6. การศึกษาการลำเลียงสินค้า และห่วงโซ่อุปทานกับงานก่อสร้าง

ขวัญชัย จันทนา, พุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน, กัณฐิกา จันทนา

7. การศึกษาความเป็นไปได้ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง คอปเปอร์ อินเดียม-แกลเลียม ไดซิลิไนด์ (CIGS) สำหรับอาคารชุดพักอาศัย ในประเทศไทย

วราภรณ์ แห้วเพ็ชร์, พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร, วรรัตน์ ปัตรประกร

8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสารละลาย N-Methyl-Pyrrolidone และ Acetone กลับมาใช้ใหม่

อภิวัฒน์ ทูลไธสง, อธิป เหลืองไพโรจน์, ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์

9. การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์สำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยความร้อนรังสีอาทิตย์

จารุวัฒน์ เจริญจิต, สิทธิพร บุญญานุวัตร์

10. การศึกษาฟางข้าวเพื่อเป็นพลังงานชีวมวลอัดเม็ด

เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย

11. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในอาคารสาธารณะ

อัคราวุฒิ ครองยุติ, พัฒนะ รักความสุข, กูสกานา กูบาฮา

12. ขีดความสามารถในการรองรับและการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สุขสวรรค์ คำวงศ์, เมตตา ตาละลักษณ์

13. ความหลากของชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ : ป่าชุมชนบ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

นฤมล กูลศิริศรีตระกูล, เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์, ปาจรีย์ ชูประยูร, สินเดิม ดีโต

14. เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ

เฉลิมรัตน์ อ่อนจิตร, ธนะศักดิ์ สอนไว, สันติพงษ์ ชัยสา, จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

15. โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียภายในโรงเรียนและการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก

ยุธนา ศรีอุดม, อนุรัตน์ เทวตา, ไพโรจน์ จันทร์แก้ว

16. ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปิยวรรณ สีเชียง

17. ประชาคมปลาระยะวัยอ่อนและระยะวัยรุ่นในบริเวณชายหาดที่มีการสร้างเขื่อนกันคลื่น

ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, ชาญยุทธ สุดทองคง, อภิรักษ์ สงรักษ์

18. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดเก็บภาษีสำหรับส่งเสริมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประสิทธิภาพสูง

ลือชา สุเพ็ญพร, วารุณี เตีย

19. ผลของน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

20. พฤติกรรมการทำงานและการได้รับปริมาณฝุ่นละอองของแรงงานในอุตสาหกรรมไม้เทพทาโร จังหวัดตรัง

สมรักษ์ รอดเจริญ, อเนก สาวะอินทร์

21. ระบบบริหารจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นันทวรรณ จินากุล, กาญจนา ทิมอ่ำ, ดวงใจ จันทร์ต้น, กวีวุฒิ กนกแก้ว, สุรินทร์ อยู่ยง, ประดิษฐา รัตนวิจิตร์, รักษิณีย์ คำมานิตย์, รัตนา นาคสง่า, วิไลวรรณ ทองใบน้อย,กฤษณะ พรมดวงศรี, อุบลวรรณ บุญเปล่ง