สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ปก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Special-Science and Technology-Peer-Review

1. การกำหนดและประเมินสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาพร เจริญศุภโชคกุล, บรรจบ อรชร

2. การใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวและผลตอบแทนของเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชน กรณีศึกษา: บ้านปาบ อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง

อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี, สายใจ วิบูลย์พันธ์

3. การใช้แป้งกล้วยเป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมกะทิ

ชมพูนุช เผื่อนพิภพ

4. การใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นสารเชื่อมต่อระหว่างยางธรรมชาติ และแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีการเสริมแรง

เดี่ยว สายจันทร์, สุวัฒน์ รัตนพันธ์

5. การตรวจพบความสัมพันธ์ของเวลาระหว่างค่าผลต่างกระแสไฟฟ้ากับการลดลงของอุณหภูมิผิวพื้นด้วยโซล่าเซลล์

นิธิวัฒน์ ชูสกุล, ชนกนันท์ บางเลี้ยง, ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ

6. การเตรียมแผ่นฟิล์มสปาจากยางพารา

รัฐพล มีลาภสม, สายัญ พันธ์สมบูรณ์

7. การเตรียมเส้นใยของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับงานด้านสิ่งทอ

ลลิตา จอมแปง, สุภาภรณ์ ทุมสอน, เจษฎา วงษ์อ่อน, นรินทร์ กาบบัวทอง, นที ศรีสวัสดิ์, ณรงค์ชัย โอเจริญ

8. การทดสอบสมรรถนะการผสมของเจอร์กิ้น

อาทิตย์ อุดมโยธิน, จานุลักษณ์ ขนบดี, ปิยะวดี เจริญวัฒนะ

9. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาพลวงหินในประชากรธรรมชาติ บริเวณแม่น้ำน่าน โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์

เชาวลีย์ ใจสุข, อมรชัย ล้อทองคำ, สุภาวดี ศรีแย้ม, เสนานาญ

10. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ดัชนีราคาเซ็ท 100 ในเชิงสถิติ

ยุพาพิน อติกานต์กุล

11. การเปรียบเทียบวิธีแอลฟาสเปกโทรเมตรีและแกมมาสเปกโทรเมตรีของ Pb-210 ในตะกอนดินน้ำจืด

ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ขนิษฐา ศรีสุขสวัสดิ์, ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ, ธงชัย สุขประเสริฐ

12. การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องและให้น้ำทิ้งน้อย

บดินทร วัฒนวิสัย, คณิต กฤษณังกูร, กรณ์กนก อายุสุข

13. การพัฒนาชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็กเพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว

ศราวุธ ใจเย็น, จันทนี อุทธิสินธุ์, นริศร์ บาลทิพย์, อันชัญ หมวกงาม, ศตวรรษ รักมาก, ชลภิวิชญ์ ศรีบุศยกุล

14. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์

จันทนี อุทธิสินธุ์, ชนกนันท์ บางเลี้ยง, อันชัญ หมวกงาม

15. การพัฒนาแบบตัดกางเกงสำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ

ฉมานันท์ สิริบรรยง, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, สุทัศนีย์ บุญโญภาส

16. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อัดเม็ด

ชมภูนุช เผื่อนพิภพ

17. การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภรณี หลาวทอง, โกเมท จันทรสมโภชน์, เฉลิมพล คงจันทร์, สหเทพ ค่ำสุริยา, ปิยะ แก้วบัวดี

18. การพัฒนาหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์

จรัสศรี สมจริง, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, สุทัศนีย์ บุญโญภาส, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

19. การเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้ำหมักรกหมูและน้ำส้มควันไม้

มนทนา รุจิระศักดิ์, พรศิลป์ สีเผือก, พิทยา เกิดนุ่น

20. การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลด้วยซิงก์ออกไซด์เตตระพอต

สุชีวัน กรอบทอง, ชวลิต ภู่มณี, สุภาพ ชูพันธ์, อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, ศุภเดช สุจินพรัหม, สุทธิพจน์ สุทธนะ

21. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

ศศิกานต์ สุวรรณประทีป, วิภาพรรณ อุบล, ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร

22. การศึกษาประสิทธิภาพของพืชน้ำในการบำบัดน้ำเสีย

ธานุวัฒน์ ลาภตันศุภผล

23. การศึกษาปัญหาของกาวอิพอกซีต่อกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำเร็จ

ทศพล บุญเลิศอุทัย, อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

24. การศึกษาลักษณะปรากฏของกราฟการให้นมของโคนมสาวลูกผสมที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

วรางคณา กิจพิพิธ, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, สาโรจ งามขำ, สายัณห์ บัวบาน

25. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากวัสดุทางการเกษตร

ชินานาฏ วิทยาประภากร, สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ

26. การศึกษาสมบัติของเส้นใยน้ำผึ้งขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

นริศร์ บาลทิพย์, สุนทรี นาคแท้, ศุภพสิษฐ์ โลหะ

27. การสร้างชุดการเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 เรื่อง การหาความเร็วเสียงโดยวิธีเรโซแนนซ์

ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง, ทักษิณา เครือหงส์, ศิริพรรณ รุ่งสังข์

28. กาวอีพอกซีเสริมสารตัวเติมอนินทรีย์สำหรับงานบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ชุติพงศ์ แซ่ซื้อ, อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

29. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอากาศกับปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผงโซล่าเซลล์บริเวณอำเภอธัญบุรี

นิธิวัฒน์ ชูสกุล, พัชราภรณ์ สุขทอง, สุปราณี เสือดาว

30. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภคจากวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ชมพูนุช เผื่อนพิภพ, ปรัชญา แพมงคล, มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ, บุษรา สร้อยระย้า

31. เทคนิคการประเมินความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ และการจำแนกตำแหน่งยีนต้านทานด้วยโมเลกุลเครื่องหมายในข้าวโพด

กัญญณัช ศิริธัญญา, พิมพ์พรรณ เมืองมา

32. ประสิทธิภาพการลดพลังงานการผสมและสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์จากยางธรรมชาติซิลิกามาสเตอร์แบท

จุฑาทิพย์ อาจชมภู, เดี่ยว สายจันทร์, ขวัญฤทัย บุญส่ง

33. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบกิ่งมะขวิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

จันทิมา นามโชติ, ศศมล ผาสุข, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

34. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส

สุพัตรา ม่วงงาม, ศศมล ผาสุก, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

35. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดำน้ำลึกในแนวปะการัง

วรัญญาภรณ์ ศรีสุข, สุชาย วรชนะนันท์, ภาสิณี วรชนะนันท์, ดรรชนี เอมพันธุ์

36. ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามแนวความคิดของสถานประกอบการ : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ณัฐชา ธำรงโชติ, พีรญา เชตุพงษ์, เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร, ศุภศิษฎ์ เร่งมีศรีสุข

37. ผลของการเสริมกากบีทรูทต่อคุณลักษณะทางกายภาพ และการยอมรับของมัฟฟิ่น

เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์, จักราวุธ ภู่เสม

38. ผลของแก๊สออกซิเจนต่ออาร์กอนต่อสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ ที่เตรียมด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริง

ศุภเดช สุจินพรัหม, ชวลิต ภู่มณี, สุภาพ ชูพันธ์, สุชีวัน กรอบทอง, สุทธิพจน์ สุทธนะ

39. ผลของสารสกัดขิงในการรักษาหนูเบาหวาน

นพรัตน์ พุทธกาล, ชูศรี ตลับมุข, สุพรรณ โพธิ์ศรี, เสาวนีย์ บัวโทน

40. พฤติกรรมการใช้ และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ภุมภา มั่นวิชาชัย

41. ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชสกุลไมร์ทาซีอี้ ที่พบในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

จำเนียร กิ้วเส้ง, สุมาลี เลี่ยมทอง, ศุภวรรณ พรหมเพรา

42. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผักพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุง

วิชุดา กล้าเวช, ฮายาตี เจ๊ะตาเห, ศิญาพร เจ้ยทองศรี, ปวีณา ดิกิจ

43. วิธีเพิ่มระยะเวลาทำงานของกาวอีพอกซี

ชลธิชา วโรกร, อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

44. ศึกษาระบบการเคลือบภายใต้สุญญากาศขนาดเล็กสำหรับการระเหยสารด้วยความร้อน

สรพงษ์ นรสิงห์, สมยศ เด่นจิตเจริญ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

45. อิทธิพลของสารมอร์แดนท์ต่อสมบัติการย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากใบสัก

ดารณี ขันเพ็ชร, วิรัน วิสุทธิธาดา