ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

February 7th, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.kru.ac.th/journal/  

แจ้งวารสารฯ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังไม่เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

January 9th, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งวารสารฯ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังไม่เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559

December 16th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น โดยพิจารณาจากวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo ตัวอย่างไฟล์บทความ ทั้งนี้ โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  เป็นวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ในครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 47 รายการ  ตัวอย่างไฟล์ รูปแบบบทความ ที่ผ่านการตรวจสอบรูปแบบ

ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

November 7th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ กำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน- กุมภาพันธ์  โดยเปิดรับบทความด้านบริหารธุรกิจ  การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและ การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://management.ac.th กำหนดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2560

แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

October 28th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้แบบ (APA) และปรับการเขียนอ้างอิงเป็นให้ภาษาอังกฤษทั้งหมด  สำหรับผู้เขียนที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ  เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560  เป็นต้นไป  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559)