ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

March 31st, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่         ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี สามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระบบวารสารออนไลน์ http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

March 22nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หากหน่วยงานของท่านสนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดต่อโทรศัพท์ 045-353035

การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ

February 25th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ขออนุญาตใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวิจัย วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทุกท่าน สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th  อนึ่ง การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผู้ใช้งานแต่ละคนต้องใช้ E-mail Account ที่เป็นของมหาวิทยาลัย “@rmutp.ac.th” เท่านั้น เช่น yourname@rmutp.ac.th

แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร

January 14th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ISSN 1906-0423  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกเล่มวารสาร (แบบใหม่)  โดยจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 และปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560    

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

December 17th, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในแวดวงทางวิชาการ  โดยรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเปิดรับบทความตีพิมพ์ ดังนี้ สาขาการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่มีเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม