แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร

January 14th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ISSN 1906-0423  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกเล่มวารสาร (แบบใหม่)  โดยจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 และปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560    

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

December 17th, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในแวดวงทางวิชาการ  โดยรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเปิดรับบทความตีพิมพ์ ดังนี้ สาขาการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่มีเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในระบบ Online Submission ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

November 28th, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในระบบ Online Submission ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP  RESEARCH  JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี) ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ในระบบออนไลน์     ได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

September 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่า Thai-Journal Impact Factors  ได้ที่ www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

September 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

ดร. ดวงฤทัย  นิคมรัฐ   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย  ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยการบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย ได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)  และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน และโดยเฉพาะแนวทางในการผลักดันให้วารสารเพื่อให้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล วารสารกลุ่มที่ 1 ในการประเมินครั้งต่อไป  เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2558  ณ ห้องเพชรไพริน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพฯ