ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

หน้าปก ปีที่ 11 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

สารบัญบทความ

การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

วรางคณา เรียนสุทธิ์ และ เกศรินทร์ ทองฤทธิ์

การเตรียมกระดาษคราฟท์จากผักตบชวา ใบสับปะรด และกาบกล้วย

กาญจนา  ลือพงษ์  นงนุช  ศศิธร และ เกษม  มานะรุ่งวิทย์

การประเมินอัตราการกัดกร่อนของผิวเชื่อมพอกไส้ฟลักซ์เกรด X111-T5-K4 และ E71T-1CH8/T/9M-D

ศิวะ  สิทธิพงศ์ ประวิทย์  โตวัฒนะ อำนวย สิทธิเจริญชัย  และ ประวิทย์  พิพิธโกศลวงศ์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันตะไคร้หอมจากเครื่องกลั่นด้วยการออกแบบการทดลอง

เจษฎา  วิเศษมณี  และ อภิรักษ์  ขัดวิลาศ

การประยุกต์ใช้น้ำเชื่อมจากมันแกวในผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

น้อมจิตต์  สุธีบุตร ธัญวรรณ  ยิ้มย่อง  อสมาภรณ์  มีทองคำ และ ศรัญญา ภู่สมบูรณ์

การจัดการระบบละลายน้ำแข็งในเครื่องทำความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน

นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ  มนัส  บุญเทียรทอง  และ ธีรพงศ์  มีเอี่ยม

Soft Error-Aware Leakage Reduction through Body Bias

วรินทร์  สุดคนึง ศุภชัย  หอวิมานพร และ ศศิธร  ชูแก้ว

Particle Swarm Optimization Based NBTI Modeling for FinFET Circuits

วรินทร์  สุดคนึง ศุภชัย  หอวิมานพร และ ศศิธร  ชูแก้ว

การย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศของสารอินทรีย์ประเภทเศษอาหารเข้มข้นในกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ

พัชรี อินธนู  และ จิตติยา  แทนคำ

การวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวนของบุชชิ่งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

เจนณรงค์  มีสมพงษ์   สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ์  และ นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ

การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน

สุภาพร  อภิรัตนานุสรณ์

ผลของสารเพิ่มความคงตัวที่มีผลต่อการขึ้นรูปของเนื้อฟักทองบด

สุรีวรรณ ราชสม  ณัฐธินี  ทรายแก้ว คุปต์สิวิน บุญชัยอาจ ฐิติชญา  ศรีจันทร์แย้ม  และ สุภาภรณ์  ไฝนันตา

การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์

นิธิเดช  คูหาทองสัมฤทธิ์

การประเมินประสิทธิภาพการส่งข้อมูลของโพรโทคอลอาร์พีแอลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายภายใต้สภาพแวดล้อมจริง

ชาญวิช  สุวรรณพงศ์

การเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงการทำงานด้วยการเคลื่อนไหว พื้นฐานของมือ กรณีศึกษา สายการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กิตติชัย  อธิกุลรัตน์

การเจริญเติบโตของต้นกล้าบวบเหลี่ยมในดินที่มีการปนเปื้อนร่วมกันระหว่างไกลโฟเสตและคาร์เบนดาซีม

วราภรณ์  ฉุยฉาย วรรณิศา  เสือแก้ว และ ขนิษฐา  สมตระกูล