สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

November 5th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมใจแต่งกายชุดขาว – ดำ มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 – 23 พฤศจิกายน 2556

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

May 15th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือผู้เข้าชมเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ทุกท่านร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้ และร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะนำไปปรับปรุง  และพัฒนา เว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไป แบบประเมิน

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.

March 6th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.)

รายชื่อวารสารที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑของ สกว.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

December 17th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554

October 5th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554)

            ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554  โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ TCI () ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2554 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์