ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary

April 18th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary)

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th/

แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

April 5th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0 2665 3777 ต่อ 6645

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

March 22nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หากหน่วยงานของท่านสนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดต่อโทรศัพท์ 045-353035

การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ

February 25th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ขออนุญาตใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวิจัย วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทุกท่าน สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th  อนึ่ง การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผู้ใช้งานแต่ละคนต้องใช้ E-mail Account ที่เป็นของมหาวิทยาลัย “@rmutp.ac.th” เท่านั้น เช่น yourname@rmutp.ac.th

แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร

January 14th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ISSN 1906-0423  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกเล่มวารสาร (แบบใหม่)  โดยจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 และปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560