ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

December 17th, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในแวดวงทางวิชาการ  โดยรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเปิดรับบทความตีพิมพ์ ดังนี้ สาขาการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่มีเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในระบบ Online Submission ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

November 28th, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในระบบ Online Submission ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP  RESEARCH  JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี) ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ในระบบออนไลน์     ได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

September 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

ดร. ดวงฤทัย  นิคมรัฐ   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย  ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยการบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย ได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)  และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน และโดยเฉพาะแนวทางในการผลักดันให้วารสารเพื่อให้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล วารสารกลุ่มที่ 1 ในการประเมินครั้งต่อไป  เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2558  ณ ห้องเพชรไพริน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบ 3

June 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบ 3)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) ได้ประกาศแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)  ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วารสารกลุ่มที่ 1. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของTCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป วารสารกลุ่มที่ 2. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 3. วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต ทั้งนี้ วารสารวิชาการและวิจัย …
Read more

สวพ.ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

December 1st, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on สวพ.ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และคณะกรรมการประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ทั้งภายในและภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยได้สรุปผลการดำเนินงานของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในปี พ.ศ. 2550-2557 ที่ผ่านมา และหารือแนวทางเกณฑ์ การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1 รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพวารสารในฐาน ข้อมูล TCI รอบระยะเวลา 5 ปี ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี