สาขาบริหารธุรกิจ

(ปก) สาขาบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

1. การควบคุมภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ทัศวรรณ ศาลาผาย

2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาระบบบัญชีในการเลี้ยงสุกร

อรวรรณ เชื้อเมืองพาน, สุวิสา ทะยะธง

3. การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

อารยา อึงไพบูลย์กิจ, ลภวัน ทองนำ

4. การป้องกันตนเองในการใช้การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นงนุช พรหมวีระไชย, อุมาวดี วงษ์มิตร

5. การพัฒนาความคิดวิเคราะห์ในเรื่องอัตราส่วนทางการเงิน โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประภัสสร คำสวัสดิ์

6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด

จำเนียร บุญมาก, จุรีภรณ์ อุทธิ

7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กับประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้การค้า กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการเกษตร

ภัทรา กล่ำแสง

8. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่

จรีวรรณ จันทร์คง

9. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สุพรรัตน์ ทองฟัก, นิภาภรณ์ อนะวัชกุล, ปวีรัฐ ภักดีณรงค์, มนตรี ธรรมพัฒนากูล

10. การศึกษาประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี

วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

11. การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและอัตราผลตอบแทนระหว่างการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อน้ำกร่อย และบ่อน้ำเค็ม กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นิตยา ร่วมชาติ, และอธิสิทธิ์ นุชเนตร

12. การศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บุญหลาย จัตุรัส

13. ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการต้อนรับของชาวเชียงราย

ประภาพร พนมไพร

14. ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย

สุวรรณี โภชากรณ์, จินตนา เลิศสกุล, วไลพร สุขสมภักดิ์, อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์, ปิยะ เพชรสงค์, สุภาพร ขุนทอง, กัญญา ผันแปรจิตต์

15. ความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก

โสภณา สำราญ, ปฏิกมล โพธิคามบำรุง, พิมพ์ใจ ปรางสุรางค์, ปัณณวิช คำรอด

16. ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

โกเมท จันทรสมโภชน์, ภรณี หลาวทอง

17. คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดลพบุรี

ธีรินทร์ มะระกานนท์

18. จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

อัจฉราพร แปลงมาลย์

19. ช่องทางการตลาดลำไยอินทรีย์ภายในประเทศและต่างประเทศ

จำเนียร บุญมาก, วิยะดา ชัยเวช

20. แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน

รัชนี รูปหล่อ, ดุษฎี พรหมทัต, วัลภา ว่องวิวิธกุล

21. ผลกระทบของการมุ่งเน้นการเรียนรู้และศักยภาพของการจัดการความรู้ที่มีต่อความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงานทางด้านการส่งออกของธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย

ณภัทร ทิพย์ศรี, ราเชนทร์ ชูศรี, ภัทราพร สมเสมอ

22. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและและอัลกอริทึมของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์

23. ศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบพืชสกุลเม่าเชิงธุรกิจ

กรรณิการ์ สมบุญ, สุดารัตน์ สกุลคู, สุเธียร นามวงศ์, ศิริพร สารคล่อง