สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการท่องเที่ยว

(ปก) สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการท่องเที่ยว

Special-LiberalArt-Humanity-Tourist-Peer Review

1. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สาลินี ทิพย์เพ็ง

2. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา วัฒนวิถีชุมชน “โหนด นา เล” อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อุไรวรรณ สุภานิตย์

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์

เฉลิมพล คงจันทร์, จันทิมา คงจันทร์, ศันสณีย์ สงวนศิริ, จิราภรณ์ แป้นแก้ว, พรรณัฎฎา สุขเต็ม,ทัศวรรณ ศาลาผาย

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจระหว่างอาจารย์และบัณฑิตในแต่ละคณะ กับร้านค้าที่มาให้บริการเสื้อครุยประจำตำแหน่งและเสื้อครุยวิทยฐานะกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิยะดา ยืนตระกูล

5. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง จลนศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้เมตาคอกนิชันสำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นิภาพร ช่วยธานี

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ฉัตรปารี อยู่เย็น, ไพบูลย์ ใสยาวงศ์

7. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการใช้ เทคนิค SCAMPER

สายหยุด อุไรสกุล

8. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

เฉลิมพล คงจันทร์, จันทิมา คงจันทร์, ภรณี หลาวทอง, โกเมท จันทรสมโภชน์, ศันสณีย์ สงวนศิริ, จิราภรณ์ แป้นแก้ว, ทัศวรรณ ศาลาผาย

9. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดสถารศ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

บรรจง อูปแก้ว, วัชราภรณ์ ชัยวรรณ, สำอาง ธนะวัติ

10. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบสื่อวีดิทัศน์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นิภาพร ช่วยธานี

11. การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน : กรณีศึกษาครอบครัวชุมชนบ้านไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ผ่องศรี พัฒนมณี

12. การแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการทำภาคนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประภาศรี ศรีชัย

13. การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบลานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค ของกลุ่มผู้ผลิต ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ชญาภา บัวน้อย, พรพิมล ยอดสุวรรณ

14. ความต้องการในการแก้ปัญหาการติดเกมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ จังหวัดน่าน

พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง, นันทา เติมสมบัติถาวร, ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์

15. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการงานวิชาการของฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

จิราภรณ์ แป้นแก้ว, เฉลิมพล คงจันทร์, ศันสณีย์ สงวนศิริ, พรรณัฎฎา สุขเต็ม, ทัศวรรณ ศาลาผาย

16. คุณภาพชีวิตการทำงานกับผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เฉลิมพล คงจันทร์, จันทิมา คงจันทร์, ศันสณีย์ สงวนศิริ, จิราภรณ์ แป้นแก้ว, พรรณัฎฎา สุขเต็ม,ทัศวรรณ ศาลาผาย

17. คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จันทรา อุ้ยเอ้ง

18. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ที่สถานประกอบการต้องการ

นันทา เติมสมบัติถาวร, พัชราภรณ์ หงส์สิบสอง, ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์

19. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: แบบจำลองหมู่บ้านแม่กลางหลวง

ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

20. ปัจจัยด้านการสื่อสารภาวะวิกฤตและการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ในธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

กฤชณัท แสนทวี

21. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ขนิษฐา ตลอดภพ, วรรณภา ประทุมโทน, อังคณา เรือนก้อน, เริงนภรณ์ โม้พวง

22. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศันสณีย์ สงวนศิริ, เฉลิมพล คงจันทร์, ทัศวรรณ ศาลาผาย, จิราภรณ์ แป้นแก้ว, พรรณัฎฎา สุขเต็ม, จันทิมา คงจันทร์

23. ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสถานที่พักในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

ชญาดา เฉลียวพรหม

24. ปัญหาความรู้ความสามารถในวิชาชีพในการฝึกงานของนักศึกษา ตามแนวความคิดของสถานประกอบการ : กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

รวิวรรณ พวงสอน

25. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จันทรา อุ้ยเอ้ง

26. อิทธิพลของเพลงเพื่อชีวิตที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก

ภานุมาศ ภมรบุตร