สาขาวิศวกรรมศาสตร์

(ปก) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

1. กระบวนการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้านอัตโนมัติด้วยวิธีหล่อเย็น

มาลียา  ตั้งจิตเจษฎา,  บริพัฒน์  ถนอมสวย,  สมพร  ศรีวัฒนพล,  บรรจบ  แสนเจริญ

2. กระบวนการมีเทนรีฟอร์มมิ่งด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับการผลิตไฮโดรเจนและก๊าซสังเคราะห์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเดี่ยวโคบอลต์ และ ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่นิกเกิล-โคบอลต์

สุพจน์  พัฒนะศรี,  วราลี  มารุ่งเรือง

3. การกระจายตัวของคอปเปอร์ออกไซด์ในน้ำด้วยวิธีค่าความเป็นกรดด่าง และอัลตร้าโซนิค

วิเชษฐ์  ละมัย,  เอกรัตน์  วงษ์แก้ว

4. การกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กถาวรที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก

ณัทปภา  จันทร์โสม,  ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

5. การแก้ปัญหาการคำนวณค่าพารามิเตอร์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันไชย  คำเสน,  ปณิฐิ  แสนจิตร

6. การควบคุมตัวประกอบกำลังด้านเข้าของการมอดูเลตโดยอาศัยคลื่นพาหะแบบขั้วคู่สำหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์

ไพบูลย์  เกียรติสุขคณาธร,  สมบูรณ์  แสงวงค์วาณิชย์

7. การชดเชยการแกว่งของความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้ากำลังด้วยอุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้ายืดหยุ่น

อมร  อ้นกรอง,  กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์

8. การใช้กากมะพร้าว ต้นข้าวโพด และเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไม้ในแผ่นใยอัดความหนาแน่นปานกลาง

ประชุม  คำพุฒ,  ปราโมทย์  วีรานุกูล,  สัจจะชาญ  พรัดมะลิ

9. การใช้ดินขาวผสม กากมะพร้าว เส้นใยจากต้นข้าวโพด และเส้นใยจากเปลือกทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและลดน้ำหนักในผนังคอนกรีตบล็อก

ประชุม  คำพุฒ,  ปราโมทย์  วีรานุกูล,  ผกามาศ  ชูสิทธิ์,  สัจจะชาญ  พรัดมะลิ

10. การดัดแปลงคอมเพรสเซอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ เป็น 3 เฟส 220 โวลต์ สำหรับใช้งานในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็กที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

เกษม  ตรีภาค,  ประสงค์  แก้วดำ,  สุขสันต์  สิทธิ,  ศุภกิตติ์  ยอดแก้ว,  นพพร  พัชรประกิติ

11. การตรวจสอบการปนน้ำในน้ำนมดิบโดยอิเล็กโทรดซี่หวี

สิทธิศักดิ์  เริงฤทธิ์,  นิวัตร์  อังควิศิษฐพันธ์,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

12. การตรวจสอบความโปร่งแสงของยางแผ่นผึ่งแห้งโดยแผงพลังงานแสงอาทิตย์

กิตติพงค์  อาจหาญ,  ชลธี  โพธิ์ทอง,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

13. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์

พุทธิพร  เทียมสินสังวร,  ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์

14. การประยุกต์ใช้วิธีกราฟิกและฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชูศักดิ์  คีรีรัตน์,  สุธน  รุ่งเรือง

15. การประยุกต์อัลกอริธึมการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัวหลายวิถีในงานออกแบบตัวควบคุมฟัซซีลอจิกของวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบสวิตช์สี่แถว

จักรกฤษณ์  เคลือบวัง,  ณรงค์ฤทธิ์  พิมพ์คำวงศ์,  ชนะเลิศ  เทศกุล,  อัครพล  เนียมวรรณ์,  ทัศนะ  ถมทอง

16. การเปรียบเทียบการควบคุมความถี่-โหลดของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงแบบใช้ตัวควบคุมฟัซซีลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม

สวัสดิ์  ยุคะลัง

17. การเปรียบเทียบวงจรเรียงกระแส PWM ระหว่างโครงสร้างวงจรแปลงผันแบบ 6 พัลส์ และ 12 พัลส์

ชาคริต  วินิจธรรม,  กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์,  ณฐภัทร  พันธ์คง

18. การผลิตแผ่นฝ้าเพดาน T-Bar ทำจากส่วนโคนของลำต้นของสบู่ดำโดยใช้กาวฟินอลไซยาเนต

ผกามาศ  ชูสิทธิ์,  ภาณุเดช  ขัดเงางาม

19. การพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลัง

เสกสรรค์  เจียรสุวรรณ,  ชูธง  สัมมัตตะ

20. การพัฒนาเครื่องจัดเรียงเอกสารแบบอัตโนมัติ

ณัฐดนัย  สุขหนา

21. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือ PNU III

ประทีป  หมวกสกุล

22. การพัฒนาเครื่องล้างและแยกไขมันจากน้ำมันสบู่ดำ

ภานุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง,  วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี

23. การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบถังหมุนประหยัดพลังงาน โดยระบบนำอากาศร้อนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ภานุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง,  อนุรักษ์  ครองทรัพย์,  ประสิทธิ์  โสภา

24. การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยคอมพิวเตอร์

จิรพนธ์  ทาแกง

25. การพัฒนาภาษาไพธอนสำหรับวิเคราะห์และออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำเนียง  องสุพันธ์กุล,  จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ,  จักรี  ติยะวงศ์สุวรรณ

26. การพัฒนาเรือพายคอนกรีตจากคอนกรีตมวลเบา

อัศวิน  คุณาแจ่มจรัส,  รุ่งโรจน์  จักภิระ,  สนธยา  ทองอรุณศรี

27. การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินต้นทุนต่ำเพื่อกิจการทางทหาร

สมบูรณ์  ธีรวิสิฐพงศ์,  ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ,  พีรสิทธิ์  บุตตะกะ

28. การวางแผนการผลิตสินค้าของวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มผลิตสินค้าผ้าต่อหมอนอุ่น

วิชาญ  จำปางาม,  สมชาย  ชูโฉม

29. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม EO-1 ALI และ Hyperion สำหรับประมาณค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของยางพารา

ศิวา  แก้วปลั่ง,  ชัยโชค  ไวภาษา

30. การวิเคราะห์ระบบการต่อลงดินเพื่อลดค่าแรงดันไฟฟ้าตกในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ,  สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ,  สมชาย  ทรงศิริ

31. การศึกษากำลังรับแรงอัดของเถ้าก้นเตา ผสมหินฝุ่นและปูนซีเมนต์

ชูศักดิ์  คีรีรัตน์

32. การศึกษาความสัมพันธ์ของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระดับความปวดหลัง

กุลธวัช  สายรัตน์,  วิษรุจน์  สุวรรณ์,  ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา,  นิวัตร์  อังควิศิษฐพันธ์,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

33. การศึกษาชุดใบพัดของกังหันลม

วาทิต  ศักดิ์สมบูรณ์ชัย,  อาทิตย์  อยู่ภักดี,  พีระพัฒน์  ภูมิสุข,  กันญา  โกสุมภ์

 34. การศึกษาผลกระทบของรูปทรงตัวดูดรังสีในเครื่องทำอากาศร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ณัฐดนย์  พรรณุเจริญวงษ์,  รพีพัฒน์  ลาดศรีทา,  ธนวรรธก์  ค่ายเพชร,วิฑูรย์  โชสิมา,  สุชาวดี  แสนเพ็งเคน

35. การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศและหาประสิทธิภาพพลังงานที่ใช้ไปของเครื่องปรับอากาศแบบใช้พลังงานแบบผสมผสาน

จิรพนธ์  ทาแกง

36. การศึกษาและออกแบบใบมีดสำหรับย่อยวัสดุเหลือใช้จากข้าว

กันญา  โกสุมภ์

37. การศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันความล่าช้าในงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขวัญชัย  จันทนา,  กัณฐิกา  จันทนา

38. การศึกษาหาอิทธิพลความหนาของเทอร์โมพลาสติกแบบ Semi Crystalline ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีไหล

ประสงค์  ก้านแก้ว

39. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมของเหลว

ยุทธนา  กันทะพะเยา,  เฉลิมพล  เรืองพัฒนาวิวัฒน์

40. การสำรวจและเสนอแนะแนวทางการจัดการจราจรบริเวณแยกแคราย

อดิสรณ์  พงษ์สุวรรณ

41. การสูญเสียกำลังดึงของเหล็กเสริมเนื่องจากการเกิดสนิม

จรูญ  เจริญเนตรกุล

42. การหมุนแบบสัมพัทธ์ที่ส่งผลต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

กานต์  เพ็ชร์ไทย,  กิตติพงค์  อาจหาญ,  ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

43. การหาสถานที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของโซล่าฟาร์มในระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมของฝูงผึ้ง โดยพิจารณาการแผ่รังสีดวงอาทิตย์

ธนกร  ศิรมงคลกานต์,  ชลธี  โพธิ์ทอง,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

44. การออกแบบระบบควบคุมสำหรับควบคุมวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงที่มีผลการตอบสนองเร็ว

ยุทธนา  กันทะพะเยา,  เฉลิมพล  เรืองพัฒนาวิวัฒน์,  วิบูลย์  ชื่นแขก

45. การออกแบบลายของใบบดสำหรับเครื่องบดเมล็ดพริกไทย

ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน,  สมใจ  เพียรประสิทธิ์

46. การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยมาแปรรูปสำหรับการผลิตผงเกลือ

ณัฐดนย์  พรรณุเจริญวงษ์,  รพีพัฒน์  ลาดศรีทา,  กมลรัตน์  ฮ้อเถาว์,  ทรงศักดิ์  ดวงกาคร, นวพล  อิ่มพูล

47. การออกแบบและสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็งหลอด

ณัฐดนย์  พรรณุเจริญวงษ์,  รพีพัฒน์  ลาดศรีทา,  สุกัญญา  ทองโยธี,ประพัฒพงษ์  ศรีเชียงสา,  ดาวิทย์  สุภาภิรักษ์,  ยุทธนากร  วรรณศรี

48. การออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ

ปิยะวัฒน์  ศรีธรรม, เรืองฤทธิ์  สารางคำ,  เดชชาติ  เชิดชัย,  สมชญา  ศรีธรรม

49. การออกแบบและสร้างอิเล็กทรอนิกส์โหลดกระแสตรงราคาประหยัด พิกัด 30 โวลต์ 1 กิโลวัตต์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

นัตพล  หน่อท้าว,  ขวัญ  ดีเสมอ,  ภาคภูมิ  ดวงใน,  ชาญยุทธ์  กาญจนพิบูลย์

50. การออกแบบวงจรอ้างอิงแรงดันแบบซีมอส

อติราช  สุขสวัสดิ์,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล,  เศวษ  หงษ์ประสิทธิ์

51. การออกแบบสายอากาศแผ่นพิมพ์แบบบ่วงสำหรับระบบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุย่านความถี่สูง

รัตติญา  ปงกา,  วิทูรย์  ส่องแสง,  ศุภกิต  แก้วดวงตา,  ชูวงค์  พงศ์เจริญพาณิชย์

52. ข้อกำหนดและข้อตกลง เพื่อสร้างระบบแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กนกศักดิ์  ซื่อธานุวงศ์,  นิมิตร  ทวนนวรัตน์

53. คุณสมบัติของพื้นคอนกรีตทางเท้าเถ้าชานอ้อย

พร้อมพงศ์  ฉลาดธัญญกิจ

54. เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน

ธนัสถ์  นนทพุทธ, กรภัทร  เฉลิมวงศ์,  ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์,  ณชพร  รัตนาภรณ์

55. โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของทองเหลืองโดยกระบวนการเชื่อมแพร่

เดช  เหมือนขาว,  ยงยุทธ  ดุลยกุล,  ชัยยุทธ  มีงาม

56. ตัวจำลองกังหันลมบนพื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบควบคุมอัตราส่วนแรงดันต่อความถี่คงที่

ณรงค์ฤทธิ์  พิมพ์คำวงศ์,  พัฒน์  อุมวะนะ,  ดนุสรณ์  ถามณี,  วชิรพล  เพ็ชรกำแหง

57. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับความแรงของสัญญาณของเครือข่ายแลนไร้สาย 5 กิกะเฮริตซ์

ภาสกร  เขียวสังข์,  ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

58. เตาหลอมแบบเหนี่ยวนำด้วยอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบครึ่งบริดจ์สำหรับทองเหลือง

สายชล  ชุดเจือจีน,  วิเชียร  หทัยรัตน์ศิริ,  วิโรจน์  เพชรพันธุ์ศรี

59. บล็อกซีเมนต์ผสมซังข้าวโพด

ชัยยันต์  ทรัพย์ทวี,  อดิสรณ์  พงษ์สุวรรณ,  ดำเนินภร  คงพาลา

60. บานาน่าบอร์ด : บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

สิริชัย  จันทร์นิ่ม,  นำโชค  วัฒนานัย

61. ผลกระทบของเศษแก้วต่อกำลังอัดและความต้านทานต่อการขัดสีของพื้นหินขัด

รุ่งโรจน์  จักภิระ,  สนธยา  ทองอรุณศรี

62. ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำป้อนต่อการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด

ณัฐดนย์  พรรณุเจริญวงษ์,  รพีพัฒน์  ลาดศรีทา,  นริศ  นราพงษ์,  วีรชน  นามโคตร, สิทธิพร  เรืองประเสริฐกิจ

63.  ผลของการใช้เถ้าก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดต่อสมบัติด้านกำลังของคอนกรีต

นัฐภรณ์  ดีสูงเนิน,  รวิสรา  แก้ววิเชียร,  ศรันยู  หทัยพิชิตชัย,สรัณกร  เหมะวิบูลย์,  สนธยา  ทองอรุณศรี,  สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

64. ผลของวัสดุประสานต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต

มนตรี  คงสุข,  สรัณกร  เหมะวิบูลย์,  สนธยา  ทองอรุณศรี,  สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

65. โมเดลปัญหาการปรับสมดุลทรัพยากรโดยทบทวนเงื่อนไขความสัมพันธ์กรณีศึกษา โครงการปรับปรุงอาคารออร์โธพิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกอนันต์  อินทรทรัพย์,  วชรภูมิ  เบญจโอฬาร

66. ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้น

สมเกียรติ  บุญรอดดิษฐ์,  สมคิด  สุขสวัสดิ์

67. วงจรกรองสัญญาณผ่านทั้งหมดชนิดมุมองศานำแบบสมดุล และปรับค่าความถี่ด้วยกระแส

ภูมินทร์  สุวรรณธาดา,  ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล

68. วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์แบบควอเดรเจอร์ทำงานในโหมดกระแสด้วยวงจรความนำถ่ายโอน

สมศักดิ์  สมบูรณ์,  วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล,  เศวษ  หงษ์ประสิทธิ์

69. ศึกษาการวางทิศทางของชิ้นงานที่มีผลกระทบต่อขนาดชิ้นงานโดยการขึ้นรูปด้วยเครื่องผลิตต้นแบบรวดเร็ว

สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล,  มาโนช  นำฟู,  จุฑามาศ  พุฒนาค,  สุมิตตา  จาดคำ

70. ศึกษาหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว(Shrinkage) ของพลาสติก HDPE  โดยยึดตามมาตรฐาน ASTM D955

ประสงค์  ก้านแก้ว

71. ศึกษาหาเปอร์เซ็นต์การหดตัวของพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ที่ใช้กับแม่พิมพ์เป่า

ประสงค์  ก้านแก้ว

72. สมบัติเชิงกลของคอนกรีตผสมกระเบื้องเซรามิคที่ใช้แล้วเสริมเส้นใยเหล็กที่เหลือทิ้งจากการกลึง

นันทชัย  ชูศิลป์,  พรนรายณ์  บุญราศรี,  ทรงวุฒิ  ขวัญยืน,  ธวัชชัย  ไกรรัตน์,  ภูริวัจน์  แซ่เลียว

73. อิทธิพลของอิเล็กโทรไลซิสต่อการกู้คืนทังสเตนคาร์ไบด์

ปฐมพงษ์  จำนงค์พันธ์,  สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ,  ปริญญ์  บุญกนิษฐ

74. แอพพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าและ อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม

เอกลักษณ์  สุมนพันธุ์,  ธานินทร์  สุเชียง